Tuesday, November 20, 2012

Ustawienie strefy czasowej i formaty dat dla rails

wtorek, listopad 20, 2012 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##
Artykuł odkryje przed wami jak ustawić strefe czasową dla aplikacji aby kazdy hosting odpowiednio ją odczytał.

Naszą strefe czasową dla Polski to 'Warsaw' i ustawiamy ją w
#/config/application.rb
config.time_zone = 'Warsaw'
Następną sprawą jest wyświetlenie odpowiedniego formatu daty jaki nas interesuje. Oto wszystkie dostępne opcje:
 %a - The abbreviated weekday name (''Sun'')
 %A - The full weekday name (''Sunday'')
 %b - The abbreviated month name (''Jan'')
 %B - The full month name (''January'')
 %c - The preferred local date and time representation
 %d - Day of the month (01..31)
 %H - Hour of the day, 24-hour clock (00..23)
 %I - Hour of the day, 12-hour clock (01..12)
 %j - Day of the year (001..366)
 %m - Month of the year (01..12)
 %M - Minute of the hour (00..59)
 %p - Meridian indicator (''AM'' or ''PM'')
 %S - Second of the minute (00..60)
 %U - Week number of the current year,
     starting with the first Sunday as the first
     day of the first week (00..53)
 %W - Week number of the current year,
     starting with the first Monday as the first
     day of the first week (00..53)
 %w - Day of the week (Sunday is 0, 0..6)
 %x - Preferred representation for the date alone, no time
 %X - Preferred representation for the time alone, no date
 %y - Year without a century (00..99)
 %Y - Year with century
 %Z - Time zone name
 %% - Literal ''%'' character
Wszystkie opcje można oczywiście dowolnie łączyć
#/app/views/articles/show.html.erb
<%= article.updated_at.strftime("%d-%m-%Y") %>
<%= article.created_at.strftime("%m") %>
<%= article.created_at.strftime("%d")  %>

Używanie polskich nazw dni i miesięcy:
#app/config/locales
plik yml
<%= I18n.l news.created_at, :format => "%b" %>
<%= I18n.l Time.now, :format => "%A, %B %d, %Y" %>
Proste prawda? ;)